Een herplaatsingsinspanning bij arbeidsongeschiktheid of disfunctioneren loont!

Geen transitievergoeding bij herplaatsing

Een herplaatsingsinspanning bij arbeidsongeschiktheid of disfunctioneren loont!

11:00 15 februari
Print Friendly, PDF & Email

Inspanningsverplichting voor de werkgever

Als werkgever bent u verplicht om u in te spannen om werknemers in geval van disfunctioneren of bij langdurig arbeidsongeschiktheid te herplaatsen in een andere passende functie. Deze verplichting wordt door veel werkgevers als een last ervaren en daardoor wordt er (te) vaak voor gekozen om het dienstverband te beëindigen en een transitievergoeding te betalen. Maar een geslaagde herplaatsing kan zeker voordelen bieden en de kosten van een transitievergoeding besparen.

Geen transitievergoeding bij herplaatsing

De transitievergoeding is namelijk niet bedoeld voor situaties waarin sprake is van succesvolle herplaatsing. Zelfs niet als de medewerker wordt herplaatst in een functie van een lager niveau en met een lager salaris. Het kan dus de moeite van de inspanning zeker waard zijn om op zoek te gaan naar een passende functie voor een arbeidsongeschikte of disfunctionerende medewerker.

Zoek naar een passende andere functie

Van een passende functie is al snel sprake als de functie aansluit bij de capaciteiten, opleiding en ervaringen van de medewerker, of als de medewerker binnen een redelijke termijn met behulp van scholing geschikt zou kunnen zijn voor de functie.

Een case als voorbeeld

Dat een passende functie aanbieden een uitkomst biedt blijkt uit de zaak waarin een onderwijzeres:

1.  na twee jaar arbeidsongeschiktheid,
2. ongeschikt beoordeeld door UWV voor eigen werk,
3. zonder uitzicht op herstel,

als onderwijsassistent werd herplaatst.

Deze onderwijzeres ontving op een en dezelfde dag een akte van ontslag en een akte van benoeming tot ‘onderwijsassistent’. Volgens de onderwijzeres was sprake van opzegging van de arbeidsovereenkomst, waardoor zij recht had op een transitievergoeding.

De kantonrechter was het eens met de werkgever en oordeelde dat de arbeidsovereenkomst niet was opgezegd, maar onder andere voorwaarden voortgezet. Bovendien stelde de kantonrechter dat de transitievergoeding niet is bedoeld voor situaties waarin sprake is van (interne) herplaatsing.

Het doel van de transitievergoeding

Het doel van de transitievergoeding is enerzijds een compensatie voor ontslag en anderzijds het in staat stellen van medewerkers de transitie naar een andere werkgever te vergemakkelijken. Van een andere werkgever is bij interne herplaatsing (in een passende functie) geen sprake. Het verzoek tot toekenning van de transitievergoeding heeft de rechter daarom afgewezen.

Laat u door ons adviseren

Als u vragen heeft met betrekking tot dit onderwerp of behoefte heeft aan meer en andere arbeidsrechtelijke tips, neem dan contact op met de heer mr O. Planten (partner).