Arbeidsrecht

De sectie arbeidsrecht is gespecialiseerd in: arbeidsovereenkomsten, ontslagrecht, medezeggenschapsrecht, reorganisaties, pensioenrecht, sociaal zekerheidsrecht en (in samenwerking met de sectie overheidsrecht) ook ambtenarenrecht.

 

Arbeidsongeschikheidsverzekering

De laatste jaren ontstaan steeds meer disputen tussen verzekerden en verzekeraars omtrent arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Meer en meer proberen verzekeraars onder dekking uit te komen. Hierdoor komen verzekerden zonder inkomen te zitten. Men kan niet werken ten gevolge van de arbeidsongeschiktheid maar de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar betaalt ook niet. Voor een ondernemer, die arbeidsongeschikt is geraakt, is dit een nachtmerrie. De discussies kan gaan over de mate van arbeidsongeschiktheid maar ook of er wel dekking bestaat. Verzekeraars betogen in een aantal gevallen dat zij niet gehouden zijn uit te keren omdat sprake zou zijn van verzwijging: de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid zou al bestaan vóór het sluiten van de verzekering maar daarover zou zijn gezwegen bij het aangaan van de verzekering. Soms wordt betoogd dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid. De verzekerde, die jarenlang een hoge premie heeft betaald, bevindt zich in een zeer lastig parket. Bellius adviseert en procedeert over geschillen bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.