Bouwrecht

Bouwrecht betreft het geheel van wet- en regelgeving met betrekking tot het regelen en waarborgen van bouwprocessen. Bouwrechtelijke bepalingen zijn deels publiekrechtelijk en deels privaatrechtelijk van aard.

 

Het bouwrecht omvat onder meer de volgende onderwerpen:

 

  • Rechten en plichten van de aannemer in de bouw, aanbestedingsplicht, staatssteun, bouwcontracten, projectontwikkeling en de daarbij behorende overeenkomsten, algemene voorwaarden, exploitatieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, uitleg van bestek.
  • Architectenovereenkomsten en constructieovereenkomsten
  • Bestemmingsplannen, grondverwerving
  • Bouwbesluit: verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels, ziekenhuizen etc. minimaal moeten voldoen.
  • Bouwverordening : regelgeving, die naast de technische voorschriften die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit, regels geeft voor het toepassen van brandveiligheidsinstallaties als voorwaarde voor een bouwvergunning. Bouwgaranties.
  • Bouwtijdverlenging, meer- en minderwerk, kostenverhogende omstandigheden, oplevering en waarschuwingsplicht, contractbreuk.
  • Verborgen gebreken, ontwerpfouten, uitvoeringsfouten, bouwtijdoverschrijding, schade en discussie over verzekeringen.

De advocaten van de bouwrechtsectie adviseren en procederen over onderwerpen die voor, tijdens en na de bouw een rol kunnen spelen.

 

Wij hebben ruime ervaring en juridische expertise betreffende het bouwproces. We staan zowel opdrachtgevers als aannemers, architecten, directies en ontwikkelaars bij met het geven van adviezen en het voeren van procedures.

 

Erik Prillevitz

mr. H.W. Prillevitz

In Bouwrecht, Gezondheidsrecht, Handelsrecht, Incasso, Ondernemingsrecht, Vastgoedrecht