Algemene voorwaarden

Bellius Advocaten B.V.

1. Bellius Advocaten B.V. is een besloten vennootschap die tot doel heeft de uitoefening van de advocatenpraktijk. De vennootschap is gevestigd te Bussum. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die door middel van hun vennootschappen aandelen in Bellius Advocaten B.V. houden en die ook welmet de term “partners” worden aangeduid.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bellius Advocaten B.V. aanvaarde opdrachten,  eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.

3. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Bellius Advocaten B.V., ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht dooreen bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Bellius Advocaten B.V. periodiek zullen worden vastgesteld. Daarnaast is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met verschotten (griffierechten, deurwaarderskosten, reis-en verblijfkosten, alsmede -indien van toepassing –

kosten van derden). Tenzij anders overeengekomen factureert Bellius Advocaten B.V., in principe iedere kalendermaand. Bellius Advocaten B.V., kan voor de aanvang van de opdracht van de opdrachtgever een

voorschot verlangen of tijdens de behandeling een nader voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal Bellius Advocaten B.V., de werkzaamheden dienen aan te vangen resp. voort te zetten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

5. Betaling van de declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan Bellius Advocaten B.V. haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling opschorten en is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd, alsmede de incassokosten, gefixeerd op 10% van de hoofdsom.

6. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongecodeerd waardoor de  geheimhouding niet is gegarandeerd. De opdrachtgever kan (tijdig) voor de verzending van enig specifiek bericht verzoeken gebruik te maken van de bij Bellius Advocaten B.V. aanwezige coderingsmogelijkheden.

7. Bellius Advocaten B.V.is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer.

8. Iedere aansprakelijkheid van Bellius Advocaten B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder deberoepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.

9. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Bellius Advocaten B.V. aansprakelijk is.

10. De keuze van door Bellius Advocaten B.V. in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Bellius Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Bellius Advocaten B.V.eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

11. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

12. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door BelliusAdvocaten B.V. voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Bellius Advocaten B.V. gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

13. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van al diegenen die namens Bellius Advocaten B.V. bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn.

14. Deze voorwaarden bestaan ook in de Engelse taal. In geval van verschil tussen die teksten en de Nederlandse tekst, is deze laatste bindend.

15. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Bellius Advocaten B.V. is onderworpen aan Nederlands recht.

16. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.september 2013

Klachtenregeling Bellius Advocaten B.V. doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over een bepaald aspect van onze

dienstverlening of over een declaratie. In dat geval verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Indien dit onverhoopt niet tot een adequate oplossing leidt, dan kunt u zich richten tot onze klachtencommissie via info@bellius.nl of per post t.a.v. klachtencommissie. Wij proberen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Deze oplossing bevestigen wij altijd schriftelijk aan u.

September 2013

Print Friendly, PDF & Email