Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Bellius Bussum B.V. h.o.d.n. Bellius Advocaten

1. Bellius Advocaten is een besloten vennootschap die tot doel heeft de uitoefening van de advocatenpraktijk. De vennootschap is gevestigd te Bussum. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die door middel van hun vennootschappen aandelen in Bellius Advocaten houden en die ook wel met de term “partners” worden aangeduid.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bellius Advocaten aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de Opdrachtgever afkomstige stukken verwijzen, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Alle opdrachten, ook die welke aan een bepaalde persoon zijn gericht, worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en art. 7:409 BW van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend beschouwd als te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door Bellius Advocaten ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Bellius Advocaten periodiek zullen worden vastgesteld. Daarnaast is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met verschotten (griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, alsmede – indien van toepassing – kosten van derden). T enzij anders overeengekomen factureert Bellius Advocaten, in principe iedere kalendermaand. Bellius Advocaten, kan voor de aanvang van de opdracht van de opdrachtgever een voorschot verlangen of tijdens de behandeling een nader voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal Bellius Advocaten, de werkzaamheden dienen aan te vangen resp. voort te zetten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

5. Betaling van de declaraties dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling binnen die termijn uit, dan kan Bellius Advocaten haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling opschorten en is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd, alsmede de incassokosten, gefixeerd op 10% van de hoofdsom.

6. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongecodeerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. De opdrachtgever kan (tijdig) voor de verzending van enig specifiek bericht verzoeken gebruik te maken van de bij Bellius Advocaten aanwezige coderingsmogelijkheden.

7. Bellius Advocaten is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer.

8. De aansprakelijkheid van Bellius Advocaten is beperkt tot het bedrag dat krachtens door Bellius Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot € 500.000,-. Informatie over de aansprakelijkheidsverzekering wordt Opdrachtgever op verzoek toegezonden. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Bellius Advocaten jegens Opdrachtgever beperkt tot het door Bellius Advocaten in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium maar beperkt tot een maximum van € 50.000,-, en jegens derden beperkt tot een maximum van € 25.000,-.

9. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervallen alle vorderingen van Opdrachtgever en derden op Opdrachtnemer na verloop van twaalf maanden, gerekend vanaf de dag volgend op die waarop de Opdrachtnemer respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten, waarop hij zijn aanspraak baseert, doch in ieder geval vervallen alle vorderingen na verloop van drie jaar, gerekend vanaf de datum van het verstrekken van de opdracht aan Opdrachtnemer of bij gebreke daarvan, na verloop van drie jaar na het verrichten van de werkzaamheden door Opdrachtnemer.

10. Bellius Advocaten zal bij het inschakelen van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder procesadvocaten, notarissen, belastingadviseurs, buitenlandse advocaten, accountants, schade-experts, deskundigen, adviseurs, deurwaarders, dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Bellius Advocaten eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden. 11. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

12. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Bellius Advocaten voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Bellius Advocaten gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden. 13. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de (bestuurders van) aandeelhouders, bestuurders en werknemers van Opdrachtnemer, alsmede van alle door Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden c.q. hulppersonen.

14. Deze voorwaarden bestaan ook in de Engelse taal. In geval van verschil tussen die teksten en de Nederlandse tekst, is deze laatste bindend.
15. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Bellius Advocaten is onderworpen aan Nederlands recht.

16. Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Januari 2020

 

 

Klachtenregeling

Bellius Advocaten doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening of over een declaratie. In dat geval verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Indien dit onverhoopt niet tot een adequate oplossing leidt, dan kunt u zich richten tot onze klachtencommissie via info@bellius.nl of per post t.a.v. klachtencommissie. Wij proberen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing te vinden. Deze oplossing bevestigen wij altijd schriftelijk aan u.

 

Januari 2020

Print Friendly, PDF & Email