Beschikking

Een beschikking is gedefinieerd in art. 1:3 lid 2 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en betreft een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van de afwijzing van een aanvraag daarvan.