Contract Arbodienstverlening, maak er werk van!

(BASIS)CONTRACT ARBODIENSTVERLENING

Contract Arbodienstverlening, maak er werk van!

17:40 23 november
Print Friendly, PDF & Email

Hoge boetes wanneer dit niet goed geregeld is

Per 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit vernieuwd. De wijzigingen moeten zorgen voor een duidelijker rol van de bedrijfsarts, de komst van basiscontracten met de arbodienst, een versterking van de positie van de preventiemedewerker en een grotere betrokkenheid van de werkgever en de medewerker bij de arbodienstverlening. De nieuwe regels zijn niet vrijblijvend, want op het niet naleven daarvan staan forse boetes. Een greep daaruit:

 • Basiscontract ontbreekt: 1.500,- euro
 • Basiscontract incompleet: 750,- euro
 • Afspraken rondom verzuimbeleid ontbreken: 750,- euro
 • Werkwijze bedrijfsarts ontbreekt: 1.500,- euro
 • Bekendmaking open spreekuur ontbreekt: 1.500,- euro

Inhoud (basis)contract

Vanaf 1 juli 2017 is iedere werkgever verplicht om een basiscontract arbodienstverlening af te sluiten. Hiermee wordt beoogd de onafhankelijke en adviserende rol van de bedrijfsarts te benadrukken. Had de werkgever al een lopend contract, dan moet vóór 1 juli 2018 worden gecontroleerd of aan de minimale eisen wordt voldaan en zo nodig dient het contract te worden aangepast.

Zo moet in het contract met de arbodienst of (zelfstandig werkend) bedrijfsarts in ieder geval worden opgenomen:

 • dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek;
 • op welke wijze de arbodienst c.q. bedrijfsarts de wettelijke taken in het kader van de ziekteverzuimbegeleiding dient uit te voeren;
 • hoe de toegang tot de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en Ondernemingsraad is geregeld;
 • hoe werknemers gebruik kunnen maken van het recht op een second opinion;
 • hoe de klachtenprocedures werken;
 • hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

De mogelijkheid om een bedrijfsarts te raadplegen (‘open spreekuur’) is met ingang van 1 juli 2017 voor alle werknemers wettelijk vastgelegd. Op deze wijze is het ook mogelijk om de bedrijfsarts te (laten) raadplegen alvorens de klachten die een werknemer ondervindt leiden tot verzuim. De aandacht voor preventieve zorg wordt zo vergroot.

Sanctiebevoegdheid

Alle nieuwe contracten die met de arbodienst c.q. bedrijfsarts worden gesloten moeten voldoen aan de wettelijke vereisten. Voor bestaande contracten (van vóór 1 juli 2017) geldt dat de werkgever een jaar de tijd heeft om deze aan te passen.

De Inspectie SWZ controleert: (i) of een contract aanwezig is, (ii) de inhoud van het contract, (iii) de naleving van het gesloten basiscontract. Voldoet de werkgever niet, dan kan hij dus direct worden beboet.

Maak werk van verzuimbeleid

Actie is dan ook noodzakelijk! Doe het direct na 1 januari 2018 maar in elk geval vóórdat de eerste boete op de deurmat ploft.

 • Check tijdig of uw onderneming een verplicht (basis) contract arbodienstverlening heeft afgesloten.
 • Voldoet uw huidige contract aan de wettelijk gestelde eisen?

Laat u door ons adviseren

Mocht u over dit onderwerp vragen hebben en inhoudelijk advies op maat wensen, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met één van onze arbeidsrechtadvocaten: de heer mr O. Planten (partner) of mevrouw mr E.N. van Amstel.