Bestuursrecht

In bestuursrechtelijke zaken staan burgers of organisaties tegenover de overheid. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het wettelijk uitgangspunt in bestuursrechtelijke zaken. Daarin is onder andere vastgelegd hoe de overheid besluiten moet voorbereiden, inrichten en nemen. Ook zijn hierin de procedurele regels opgenomen hoe bezwaar kan worden gemaakt tegen een besluit of (hoger) beroep kan worden ingesteld bij de bestuursrechter.

 

In bestuursrechtelijke zaken is bijstand van advocaat niet verplicht, maar het is wel verstandig om een advocaat in te schakelen. Ook in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep hoeft u geen advocaat in te schakelen maar is dat veelal wel verstandig. De advocaten van de sectie Onderneming & Overheid hebben veel ervaring met bestuursrechtelijke aangelegenheden en helpen u daar graag bij.

 

Aan welke aangelegenheden kunt u hierbij denken? Hieronder geven we enkele voorbeelden:

 

–           Ruimtelijk ordeningsrecht, waaronder: bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, bouwvergunningen;
–           Grondbeleid: grondexploitatie, gemeentelijke voorkeursrechten, onteigeningen;

–           Milieurecht: milieuvergunningen en -ontheffingen, (aansprakelijkheid bij) bodem- luch of waterverontreiniging, luchtkwaliteit, geluidhinder, externe veiligheid,

Activiteitenbesluit milieubeheer, asbestproblematiek;

–           Mogelijke schade ontstaan door overheidshandelen, zoals planschade, nadeelcompensatie, onrechtmatige overheidsdaad;

–           Algemeen bestuursrecht: vergunningen en ontheffingen, besluit en beschikking, bestuursdwang, dwangsom, bestuurlijke boete, subsidies, bezwaar en beroep;
–           Contracten tussen de overheid en de burger;
–           Exploitatieplannen;
–           Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob);
–           Wet Bibob / integriteit

 

Onze ervaring ziet ook op het voeren van procedures (bezwaar, beroep en hoger beroep) voor ondernemingen, overheden en particulieren. Zo nodig tot en met de hoogste instantie (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Centrale Raad van Beroep). Daaraan voorafgaand kunnen wij u een inschatting geven van de kansen in een zienswijze-, bezwaarschrift- of beroepsprocedure. In spoedeisende zaken kan er een voorlopige voorziening worden gevorderd. Dat is soms nodig als een besluit van de overheid geschorst moet worden omdat het te nadelige gevolgen heeft voor de belanghebbende.