Justitieel Documentatie Systeem / Strafblad

Op 1 april 2004 is de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (WJSG) in werking getreden. Daarmee is de term ‘strafblad’ komen te vervallen. De term wordt echter nog veelvuldig gebruikt. Hieronder wordt meestal het volledige uittreksel justitiële documentatie verstaan. In ‘Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens‘ is expliciet aangegeven welke strafzaken geregistreerd dienen te worden. Samengevat houdt dat er in dat er in alle gevallen waarbij iemand die 12 jaar of ouder is en als verdachte van een misdrijf wordt aangemerkt, een registratie plaatsvindt in de justitiële documentatie. Hetzelfde geldt voor een groot aantal overtredingen, maar daarbij is wel sprake van een ‘ondergrens’. Die ondergrens houdt in dat er voor registratie minimaal sprake moet zijn van een vrijheidsstraf, een voorwaardelijke straf of een opgelegde boete/transactie van minimaal € 100,-.

 

In principe moeten dus bijna alle beslissingen van het Openbaar Ministerie en alle uitspraken van de rechterlijke macht worden geregistreerd. Dus ook de zogenaamde niet-onherroepelijke gegevens, waartegen nog verzet of beroep ingesteld kan worden. De geregistreerde gegevens mogen op verzoek aan de in het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens genoemde instanties/personen worden verstrekt.

 

Op basis hiervan kunnen aan bestuursorganen die belast zijn met het opleggen van een bestuurlijke boete op hun verzoek ten behoeve van het nemen van een besluit gegevens worden verstrekt.

 

Justitiële gegevens worden tevens verstrekt aan organen die belast zijn met de behandeling van een aanvraag VOG

 

Bewaartermijn

Gegevens met betrekking tot overtredingen worden vijf jaar bewaard. Behalve in het geval een vrijheidsstraf of een taakstraf is opgelegd. In dat geval bedraagt de bewaartermijn tien jaar. In elk geval worden de gegevens betreffende overtredingen verwijderd twee jaar na het overlijden van betrokkene. Ook de registratie van de veroordeling van een rechtspersoon tot een geldboete van de derde of een hogere categorie vanwege een overtreding wordt tien jaar lang bewaard.

 

Wat betreft misdrijven is de registratietermijn tenminste twintig jaar. In geval van een misdrijf, waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van zes jaar of meer is gesteld, bedraagt de termijn tenminste dertig jaar.

 

De termijn van dertig jaar wordt verlengd met twintig jaar, indien de opgelegde gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel meer dan twintig jaar is. Indien deze vrijheidsstraf of maatregel meer dan veertig jaar is, wordt de bewaartermijn gesteld op tachtig jaar.

 

Ook in geval van een zedenmisdrijf is sprake van een bewaartermijn van minimaal tachtig jaar.

 

Wanneer echter gedurende de looptijd van de bewaartermijn van justitiële gegevens, een nieuwe einduitspraak in verband met een ander misdrijf is gedaan, worden alle gegevens bewaard totdat alle bewaartermijnen zijn verstreken.

 

In elk geval worden de gegevens betreffende misdrijven verwijderd:

–  12 jaar na overlijden van betrokkene indien het een misdrijf betreft waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van minder dan 6 jaar is gesteld;
–  20 jaar na overlijden van betrokkene indien het een misdrijf betreft waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 6 jaar of meer is gesteld.

 

Inzage

Om uw strafblad in te zien moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de Justitiële Informatiedienst. Bij dit verzoek moet u uw naam, adres en telefoonnummer vermelden. Ook moet u een kopie van een geldig identiteitsbewijs meesturen. Als u wel geregistreerd staat in het Justitieel Documentatie Systeem krijgt u binnen vier weken een brief van de Justitiële Informatiedienst dat uw gegevens zijn doorgestuurd naar de betrokken rechtbank. Vervolgens krijgt u van deze rechtbank een brief wanneer u deze gegevens kunt inzien. U kunt de gegevens inzien bij de griffie van de rechtbank in het eigen woongebied. U moet hiervoor een vergoeding betalen en u kunt geen kopie krijgen van het uittreksel.

De schriftelijke mededeling van de Justitiële Informatiedienst is een beschikking. Dit houdt in dat u tegen de beschikking bezwaar kunt aantekenen, bijvoorbeeld indien u van mening bent dat de gegevens onjuist zijn. Dit moet binnen 6 weken gebeuren.