Wwft

De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) is op 1 augustus 2008 in werking getreden en is een samenvoeging van de Wet Identificatie bij dienstverleningen 1993 (Wid) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT). Tevens implementeert de Wwft de derde witwasrichtlijn van de EU.

 

Op grond van de Wwft moeten bepaalde instellingen aan een aantal verplichtingen voldoen om te voorkomen dat zij (onbewust) meewerken aan witwaspraktijken of de financiering van terrorisme. Indien zij hier niet aan voldoen, kan er sprake zijn van het begaan van een economisch delict.

 

Zo hebben onder meer financiële instellingen (banken, trustkantoren) en accountants de verplichting om een cliënt bij het aangaan van een zakelijke relatie te onderzoeken. Doel hiervan is de identiteit van de cliënt en het doel en de aard van de zakelijke relatie vast te stellen. De invulling is afhankelijk van de mate van het risico dat een bepaalde cliënt, een bepaald product of een bepaalde transactie met zich meebrengt.

 

Daarnaast heeft de instelling waarop de Wwft van toepassing is een meldingsplicht indien zij op de hoogte raakt van een voorgenomen of verrichte ongebruikelijke transactie van de cliënt. Een transactie is bijvoorbeeld ongebruikelijk als deze atypisch is voor de betreffende cliënt of indien het gaat om een contante transactie van € 15.000,- of meer. De instelling moet hiervan binnen 14 dagen een melding doen bij de FIU (Financial Intelligence Unit).

 

Indien u verdacht wordt van overtreding van bepalingen van de Wwft of indien u andere problemen ervaart rondom de verplichtingen die uit de Wwft voortvloeien, neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen adviseren.