Beroep

Beroep is gedefinieerd in art. 1:5 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en houdt in het instellen van administratief beroep, dan wel van beroep bij een bestuursrechter.